Policy

För framtiden

Kållereds Bygg AB arbetar för framtiden.

I vår verksamhet har vi under alla år haft både miljö- och produktkvalitet i åtanke, vid varje steg i byggprocessen. Under 2010 tog vi första steget mot att få detta dokumenterat. Vi är idag certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

Sedan många år tillbaka är vi behöriga enligt Byggkeramikrådets behörighet för våtrum.

De policy som ligger till grund för vår verksamhet beskrivs nedan.

Kvalitetspolicy

Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor i såväl enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referenser i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagen byggteknik och arbetsmetodik, samt följer tillämpliga författnings- och branschkrav.

Med kompetent personal samt egenkontroller säkrar vi ett professionellt utförande och slutkontroll.

I våra uppdrag samverkar vi med leverantörer, andra entreprenörer och underentreprenörer i ett väl sammansvetsat team. Tillsammans levererar vi efterfrågad byggnation i rätt tid och i rätt utförande.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och att begränsa belastningen på natur och miljö så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundens. Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd vid både projektering och genomförande.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. Vi källsorterar avfall och återvinner byggmaterial i möjligaste mån.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, ur såväl fysiskt, psykiskt som socialt perspektiv.

En bra dag på jobbet innebär för oss en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.

Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om och följa tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Vi utvecklar vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.